Uw vragen als organisatie over het verenigingswerk

Ja, voor zover jouw organisatie staat op de lijst van toegelaten werkgevers en het contingent niet overschreden werd.

Ja. Om onder de regeling te kunnen werken, moet een arbeidsovereenkomst worden afgesloten. Dat betekent ook dat de arbeidswetgeving moet worden gerespecteerd.

Er wordt niets voorzien in de wet over minimumleeftijd, maar de werknemer moet wel in staat zijn een arbeidsovereenkomst te sluiten.

Er kan eventueel een arbeidsovereenkomst worden gesloten met de bestuurder van de VZW, maar dat kan alleen indien een andere persoon effectief gezag over hem kan uitoefenen.

Voor meer informatie kan u zich richten tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg(Nieuwe venster).

Ja. De wetgeving met betrekking tot het arbeidsrecht moet worden nageleefd, met inbegrip van de wettelijke loonschalen.

Er zijn echter bepaalde afwijkingen op deze wetgeving voorzien:

  • de opzegtermijn is relatief kort;
  • er is geen gewaarborgd loon ingeval van arbeidsongeschiktheid te wijten aan een andere ziekte dan een beroepsziekte of een ander ongeval dan een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar het werk;
  • er is geen recht op opleiding voor werknemers;
  • werknemers hebben geen recht op loonsupplementen voor avond-, nacht- en zondagswerk;
  • administratieve lasten met betrekking tot het bewaren van sociale documenten zijn tot een minimum beperkt.

Voor meer informatie kan u terecht bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg(Nieuwe venster).

Ja. Je organisatie moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Werknemers die werken volgens artikel 17 zijn onderworpen aan de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen. Als organisatie moet u vanaf 1 januari 2022 een verzekeringspolis arbeidsongevallen afsluiten bij een erkende verzekeringsonderneming tegen arbeidsongevallen. Raadpleeg de lijst met verzekeraars op de website van Fedris(Nieuwe venster).

Nee. De activiteiten in het kader van het verenigingswerk mogen tijdens eenzelfde periode niet gecombineerd worden met professioneel werk voor dezelfde organisatie.

Op het loon dat in dit kader verdiend wordt, moeten geen socialezekerheidsbijdragen betaald worden.

Er worden geen inhoudingen rechtstreeks door de werkgever gedaan. Daarentegen is bij de afrekening aan het eind van het jaar een belasting verschuldigd.

Op voorwaarde dat het brutobedrag van de ontvangen inkomsten in kader van het verenigingswerk en de deeleconomie het bedrag van 6 540 EUR/jaar (geïndexeerd bedrag 2022) niet overschrijdt, bedraagt de belasting 10%. Indien de bovenstaande grens wordt overschreden worden de inkomsten beschouwd als beroepsinkomsten waarop de gewone belastingtarieven verschuldigd zijn.

Voor meer informatie kan u zich richten tot de FOD Financiën.

Ja, u moet zich als werkgever identificeren als u nog geen personeel heeft aangenomen.

Voor de identificatie als werkgever maakt u of uw mandataris gebruik van de onlinedienst WIDE (Werkgever IDentificatie/ion Employeur)(Nieuwe venster).

Na de verwerking en validatie van de identificatieaanvraag in WIDE ontvangt u (en uw mandataris) een bevestigingsbrief van de RSZ met uw definitieve RSZ-nummer.

Ja. Er moet een Dimona in uren gebeuren. De aanpassing om de Dimona uit te voeren is sinds 7 april operationeel. De prestaties die zijn uitgevoerd voordat het aangiftesysteem operationeel was, moeten zo snel mogelijk met terugwerkende kracht worden aangegeven.

Ja, je kan de aangiften van 2021 nog raadplegen(Nieuwe venster).

Een dienstverrichter kan dit doen tot 30 juni 2022 en een vereniging zelf kan dit doen tot 31 december 2022.