Wie mag verenigingswerk doen en voor welke activiteiten?

Maximaal aantal toegestane uren

Het nieuwe stelsel van verenigingswerk geldt zowel voor de socioculturele sector als voor de sportsector. De maximumlimiet wordt berekend in uren.

Maximaal aantal uren per sector voor werknemers
Periode Sportsector Socioculturele sector
Jaar 450 uur 300 uur
1stekwartaal 150 uur 100 uur
2de kwartaal 150 uur 100 uur
3de kwartaal 285 uur 190 uur
4de kwartaal 150 uur 100 uur

Je mag activiteiten cumuleren die onder elk van deze maxima vallen. In dat geval wordt de maximumlimiet, voor alle activiteiten samen, beperkt tot 450 uur/jaar (150 uur voor de 1ste, 2de en 4de kwartalen, en 285 uur voor het 3de kwartaal).

Voor studenten bedraagt de limiet 190 uur/jaar.

Verenigingswerk voor de openbare omroep (bij de RTBF, VRT of BRF) wordt altijd berekend in dagen. De limiet is vastgelegd op 25 dagen.

Overschrijdt de werknemer één van de limieten? Dan worden alle uren die hij of zij presteerde bij de werkgever bij wie de overschrijding plaatsvond, omgezet in gewone arbeidsprestaties. Dat betekent dat er dus socialezekerheidsbijdragen geïnd worden op het loon.

Lijst van toegelaten activiteiten

De werkgevers en activiteiten die onder het systeem vallen, zijn de volgende:

 • het rijk, de gemeenschappen, de gewesten, de bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangesloten provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, en de personen die zij tewerkstellen in een betrekking die arbeidsprestaties meebrengt, verricht:

  • als verantwoordelijk leider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties, de vrije dagen of de gedeelten in het onderwijs;
  • als animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs;
  • bij wijze van inleiding, aanschouwelijke voordracht of lezing, die plaats hebben na 16 u. 30 of tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs.
 • de VRT, de RTBF en de BRF alsmede de personen die, in hun organiek personeelskader opgenomen, daarenboven in hoedanigheid van artiest tewerkgesteld worden (voor hen blijft het contingent van 25 dagen/jaar gelden);

  Voorbeeld: figuranten voor een tv-serie.

 • het rijk, de gemeenschappen, de gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen, evenals de werkgevers georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk of vennootschap met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven, die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten en de personen die zij als beheerder, huismeester, monitor of bewaker, alléén tijdens de schoolvakanties tewerkstellen;

  Voorbeelden: begeleiders op een speelplein tijdens de schoolvakanties, of begeleiders voor een jongerenkamp.

 • de door de bevoegde overheden erkende organisaties of organisaties die aangesloten zijn bij een erkende koepelorganisatie en die tot taak hebben socio-culturele vorming en/of sportinitiatie en/of sportactiviteiten te verstrekken, en de personen die buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties door deze organisaties worden tewerkgesteld als animator, leider, monitor, coördinator, sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, terreinverzorgers-materiaalmeester, lesgevers, coaches, procesbegeleiders buiten hun werk- of schooluren of tijdens schoolvakanties;

  Voorbeelden: trainers in een sportclub of terreinverzorgers bij een voetbalclub. Om te weten welke activiteiten als sportactiviteiten beschouwd worden, kan je terecht bij de erkende Vlaamse en Waalse federaties:
 • de organisaties van de door de bevoegde overheden erkende amateurkunsten- sector of organisaties die aangesloten zijn bij een erkende koepelorganisatie, die personen tewerkstellen als artistieke of (kunst)technische begeleiders en lesgevers, coaches en procesbegeleiders en waarvan de prestaties geen artistieke prestaties zijn die al worden gedekt of in aanmerking komen voor de forfaitaire onkostenvergoeding;

  Voorbeeld: leraars in een circusschool, dirigenten.

  Opgelet: muzikanten vallen niet onder het verenigingswerk.

 • de inrichtende machten van scholen, gesubsidieerd door een gemeenschap, en de personen die zij tewerkstellen als animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs;
 • de inrichters van sportmanifestaties en de personen die zij uitsluitend op de dag van deze manifestaties tewerkstellen, uitgezonderd betaalde sportbeoefenaars;

  Voorbeeld: seiners bij een wielerkoers, scheidsrechters, stewards of antidopingbegeleiders bij een sportwedstrijd.

 • de organisatoren van socioculturele manifestaties en de personen die ze tewerkstellen voor maximaal 32 uren, te spreiden volgens de behoeften op de dag van het evenement en 3 dagen vóór of na het evenement, met uitsluiting van artistieke prestaties die al worden gedekt of in aanmerking komen voor de forfaitaire onkostenvergoeding.

  Voorbeelden: mensen die meehelpen aan de opbouw, aan de ticketcontrole en aan het schoonmaken van het terrein op een muziekfestival.